Algemene voorwaarden en reglement Alert & Safe

Algemene voorwaarden en reglement Alert & Safe (A&S).

Lees voor u zich inschrijft onderstaande richtlijnen betreffende het lidmaatschap goed door. Indien u inschrijft met het inschrijfformulier van A&S, verklaart u akkoord te gaan met onderstaande richtlijnen van A&S en verklaart u zich hieraan te houden.

1.Algemeen:

1.1 Voor deelname aan de doorlopende trainingen of cursussen van A&S geldt de minimum leeftijd van 13 jaar.

1.2 voor de kindertrainingen geld de minimum leeftijd van 11 jaar.

1.3 Het lid van A&S verklaard geen antecedenten te hebben bij Justitie. Indien A&S hierom verzoekt dient het lid een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te tonen aan A&S. Aan het verkrijgen van een VOG kunnen kosten verbonden zijn die voor rekening van de het lid komen. Voor leden die beroepshalve al door justitie gescreend zijn geldt het verzoek te tonen bewijs van goed gedrag niet.

1.4 Het is het lid verboden om de geleerde technieken zelf te gaan onderwijzen aan anderen

1.5 Onbedwongen agressie, zowel tijdens trainingen als ook in andere situaties, wordt niet getolereerd.

1.6 Het is verboden om onder invloed van alcohol of drugs te komen trainen.

1.7 De geleerde technieken worden uitsluiten in noodsituaties (zelfverdediging) of ter verdediging van derde, in alle situaties dient het toe passen van de technieken proportioneel en subsidiair te zijn. Het gebruik van de technieken voor verkeerde doeleinde ( zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap van A&S en verliest de registratie van levels en instructeurs titels.

1.8 Bij constatering van diefstal of vernieling wordt altijd direct aangifte gedaan bij de politie.

1.9 A&S behoudt zich het recht het lid die niet aan bovengenoemde punten dan wel storend of afwijkend gedrag vertonen (zowel voor, en/of tijdens als na de trainingen) te verwijderen van de trainingslocatie. Dit kan resulteren in eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap.

1.10 Wanneer blijkt dat het lid onjuiste gegevens over lid 1.1/1.2 /1.3 van het reglement heeft verstrekt, kan beëindiging van het lidmaatschap volgen.

2. Betalingen en voorwaarden trainingen, seminars, en bij A&S bestelde product(en):

2.1 Betalingen doorlopende trainingen geschieden via automatisch incasso.

2.2 De 10 trainingenkaart ORW lid 2.9 en de 10 trainingenkaart dienen voor aanvang van de eerste training contant of één week voor aanvang van de eerste training overgemaakt te zijn op de bankrekening van A&S.

2.3 De incasso zal op de 1e van de maand plaats vinden. Indien de automatisch incasso niet uitvoerbaar is zal er € 7,50 administratie kosten in rekening gebracht worden.

2.4 Bij inschrijving is men € 25,00 inschrijfgeld verschuldigd, u ontvangt dan van ons éénmalig één gratis t-shirt van Alert & Safe cadeau, ter waarde van € 15,00 euro (bij uw éérste inschrijving als kennismakingscadeau). Men is pas ingeschreven als het inschrijfgeld is voldaan aan A&S. Gaat u na een cursus van 10 trainingen/lessen verder naar de doorlopende trainingen bent u geen inschrijfgeld meer verschuldigd aan A&S, dit zelfde geldt ook als de kindertrainingen na 10 lessen doorgaan.

2.5 De eerste contributie en/of cursussen dienen bij aanvang van de eerste training contant betaald te worden of één week voor aanvang overgemaakt te zijn op de bankrekening van A&S. De eerst volgende maand gaat de automatische incasso in.

2.6 Wanneer de betalingsincasso door welke reden dan ook niet mogelijk is, zal A&S u hierover op de hoogte brengen, u kunt dan bij de eerst volgende les contant betalen of de betaling direct overmaken op de bankrekening van A&S. De betaling dient wel voor de 15de van de maand door ons zijn ontvangen. Als u niet contant betaalt of direct de betaling overmaakt zullen wij overnieuw overgaan tot incasso en zullen er € 7,50 euro administratie- en bankkosten in rekening worden gebracht. Volgt hierna nog geen betaling dan ontvangt u weer een herinnering tot betaling gevolgd door incasso. Bij elke incasso die wij overnieuw moeten inzetten na het niet kunnen incasseren bij uw bank om welke reden dan ook zullen wij u € 7,50 administratie- en bankkosten in rekening brengen. Na de tweede herinnering zal A&S de inning uit handen geven en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zullen voor rekening van het in gebreke zijnde lid komen. Bij geen betaling zullen wij u niet toelaten tot onze trainingen.

2.7 De contributie dient ook voldaan te worden indien het lid om welke reden dan ook aan enige les niet deelneemt. Alleen bij langdurige afwezigheid kan in overleg met A&S afgeweken worden van deze regel. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk dan wel per E-mail te worden ingediend.

2.8 De overeenkomst wordt gedaan voor onbepaalde tijd en eindigt uitsluitend, indien een der partijen aan de wederpartij meedeelt de onderhavige overeenkomst te willen beëindigen.
Opzeggen van het lidmaatschap van A&S moet schriftelijk tenminste 1 maand van te voren, wij houden ons aan de wettelijke regels die gelden voor opzegging voor lidmaatschap van sportscholen, dit houd in: opzegtermijn wordt vanaf de dag van opzegging gerekend, en niet per de eerste van de eerstvolgende maand of iets dergelijks. Zegt u op 15 april op, dan eindigt het contract op 15 mei en niet pas op 1 juni, wel zullen wij de lessen nog in rekening brengen tot 15 mei en niet tot 1 mei. Telefonisch of via Facebook opzeggen is niet mogelijk.

2.9 10 trainingenkaart OnRegelmatig Werk (ORW), is voor studenten die aantoonbaar onregelmatig werken, waardoor zij niet elke week kunnen trainen. Een 10 trainingenkaart ORW blijft 20 weken geldig, koopt u binnen één maand na het verlopen van de kaart geen nieuwe kaart zullen er over nieuw € 10,00 inschrijfgeld in rekening gebracht worden (datum start en eind datum staan op de kaart). De kaart wordt door de instructeur afgetekend bij aanvang van elke training die het lid aanwezig is. Openstaande trainingen worden bij de eind datum van de kaart niet verrekend.

2.10 De kaarten worden niet vergoed bij verlies of diefstal, er wordt geen geld terug gegeven voor niet gebruikte trainingen. En de kaarten geven u niet het recht te trainen tijdens cursussen of Kubotan cursussen. De kaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan een ander persoon.

2.11 Seminars dienen betaald te worden volgens de regels van de organisator van de seminar, A&S is niet aansprakelijk op welke wijze dan ook voor seminars die niet door A&S georganiseerd zijn. Ook al zal het geld voor de seminar wel door A&S geïnd worden.

2.12 De meeste materialen kunnen bij A&S worden aangeschaft. Om te voorkomen dat men verkeerde materialen en/of kleding aanschaft, raden wij u aan om eerst met A&S te overleggen om zo teleurstelling achteraf te voorkomen.A&S levert deze materialen zo mogelijk. Artikelen worden na contante betaling op de leslocatie afgeleverd. Wanneer A&S de materialen niet op voorraad heeft en deze voor u moet bestelt, verplicht u zich het product(en) te kopen, en vooraf te betalen aan A&S.

2.13 Gezinskorting wordt berekend vanaf inschrijving van 3 personen of meer van één gezin. Komt het aantal deelnemers van dat gezin weer onder de 3 door bijvoorbeeld uitschrijving van 1 of meerdere gezinsleden vervalt de gezinskorting voor de nog ingeschreven gezinsleden. Uiteraard zal wel voor elk gezinslid inschrijfgeld betaald moeten worden. Bij blessure of langdurig ziek zijn zie lid 2.14.

2.14 Indien een lid wegens een blessure of ziekte met een duur van meer dan een maand de lessen niet kan volgen kan een verzoek tot stopzetting van de contributie worden ingediend bij A&S. Het stopzetten van de contributie kan alleen worden toegekend i.v.m. medische redenen en na overleg van een doktersverklaring. De maand waarin u op no-actief gezet wordt zal nog volledig in rekening gebracht. Het lid betaalt dan een no-actief lidmaatschap van € 7,50 per maand. Het lid dient hiervoor wel bewijsstukken (doktersverklaring) aan de A&S te overhandigen.

3. Trainingen en Lessen:

3.1 A&S geeft doorlopende trainingen.

3.2 Doorlopende trainingen zijn voor iedereen die bij A&S, Krav Maga en KALAH wil volgen.

3.3 A&S geeft op woensdagen doorlopende trainingen/les van 20:00 tot 21:30.

3.4 A&S geeft op donderdagen doorlopende trainingen/les van 20:00 tot 21:30.

3.5 Kubotan (Pocket-stick) cursussen worden op zaterdagen gegeven van 9:00 tot 12:00 en/of 13:00 tot 16:00

3.6 A&S behoudt zich het recht om de trainingstijden/dagen te wijzigen.

3.7 Kubotan (pocket-stick) cursussen worden gegeven op vooraf geplande dagen en tijden, de regels met betrekking tot betalingen zijn gelijk aan lid 2.5.

3.8 Een training (Krav Maga les) duurt 1.5 uur.

3.9 Een Kubotan cursus duurt 3 uur incl. koffie-thee pauze.

3.10 De trainingen worden gegeven door twee instructeurs en/of één assistent instructeur. Alleen bij overmacht worden de trainingen door één instructeur gegeven. De trainingen bij A&S worden altijd gegeven door minimaal één gecertificeerd en gelicenceerd Krav Maga instructeur.

3.11 Wanneer de groepen na verloop van tijd te groot of te klein worden zullen er nieuwe groepen starten, het is mogelijk dat er groepen worden samengevoegd in een nieuwe groep. Het is dus mogelijk dat u hierdoor op een ander tijdstip komt te trainen.

3.12 Als men trainingen mist, wordt er geen contributie terugbetaald.

3.13 Gaat u op vakantie of heeft u een keer geen tijd, dan mag u uw gemiste trainingen tijdens de doorlopende trainingen inhalen. Vakantie van A&S kunnen uiteraard niet ingehaald worden. Ook kunnen gemiste trainingen niet gecompenseerd worden met welke andere soort trainingen of cursussen van A&S.

4.Voorziening en aanschaf oefen wapenset:

4.1 Voor de cursussen en bedrijfstrainingen kunnen de materialen om mee te trainen geleend worden bij Alert & Safe.

4.2 Voor diegene die deelneemt aan de doorlopende training is verplicht om na 1 maand zijn eigen oefen wapenset (pistool rubber kleur geel en een mes rubber) aan te schaffen. Een dringend advies is om een tok (kruisbeschermer). Gebitsbeschermer en een veiligheidsbril aan te schaffen en te dragen( laatste twee zullen niet altijd gedragen worden)

5.kleding voorschrift.

5.1 Bij inschrijving ontvangt u van Alert & Safe één gratis Alert & Safe T-shirt ter waarde van € 15,00 euro. U kunt ook nog T-shirts, sweaters, vesten, hoodies, en petjes enz met ons logo kopen.

5.2 Wij willen u vriendelijk doch dringend verzoeken T-shirts, sweaters, vesten of hoodies met logo van Alert & Safe te dragen tijdens onze trainingen en georganiseerde evenementen.

6. Vakantie:

6.1 A&S is gedurende een aantal weken per jaar gesloten wegens vakantie en/of feestdagen het vakantie rooster staat op onze internetsite www.alertensafe.com. Of worden indien gewenst schriftelijk aangereikt
6.2 De lessen die uitvallen vanwege vakantie kunnen niet ingehaald worden, deze zijn al in de contributie verrekend.

7. Kleding, Bescherming en trainingsmaterialen:

7.1 kleding die gemakkelijk zit, trainingsbroek en een Alert & Safe T-shirt, zaalsportschoenen die geen strepen achterlaten op de vloer (NON-MARKING) B.V. worstelschoenen of fitness schoenen, kleding zonder scherpe delen waaraan men zich kan verwonden en mouwen en broekspijpen niet opgerold.
7.2 A&S adviseren u tijdens de trainingen een gebitsbeschermer en een kruisbeschermer (tok) te dragen, voor vrouwen bestaan er borstbeschermers die gedragen kunnen worden. Wij adviseren u geen dure kleding te dragen tijdens de trainingen, en denk aan een sportbril of oude bril, misschien zijn dagcontactlenzen een oplossing tijdens de trainingen zie lid 8.6 / 8.7.
7.3 Oefenwapens en stoot/trapkussens en Krav Maga vest en helm worden door A&S verzorgd. Het Krav Maga vest en helm met A&S logo worden alleen door de instructeurs gebruikt. Het is na goedkeuring van de instructeur toegestaan om eigen oefenmateriaal en oefenwapens te gebruiken.
7.4 wilt u arm en/of beenbeschermers en/of MMA handschoenen gebruiken dient u deze zelf aan te schaffen.

8. Eigen Risico en aansprakelijkheid:

8.1 Er zijn geen medische bezwaren, op grond waarvan u deze sport niet zou mogen beoefenen.

8.2 U volgt onze trainingen geheel voor eigen risico; A&S wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, blessures, of enige andere schade veroorzakende gebeurtenis.

8.3 A&S is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw eigendommen.

8.4 A&S heeft een aansprakelijkheidsverzekering bedrijf bij Univé en houd zich strikt aan het algemeen en speciaal reglement dat van toepassing is op deze verzekering.

8.5 Na het vast stellen van de schade en taxatie door Univé, kan er op geen enkele wijze meer aanspraak gemaakt worden voor schade vergoeding bij A&S, dan getaxeerd en uitgekeerd door Univé. A&S zal zich te allen tijde conformeren met de taxaties en/of vergoeding gedaan door Univé.

8.6 Bij schade verhaal is er een eigen risico van €125,00 per schade die voor rekening komt van de student. En gelden de zelfde regels als onder, lid 2.5.

8.7 A&S raad iedere student aan een WA verzekering af te sluiten.

8.8 A&S heeft twee chief instructors. Beide gecertificeerde Krav Maga instructeurs Armanda Honée Associate Instructor, 2e dan Krav Maga. Servé Honée Associate Instructor, 2e Dan Krav Maga en beide getraind in KALAH SYSTEM. A&S maakt soms gebruik van assistente dit zijn leerlingen van A&S die door A&S tijdens de les aangewezen worden ons te assisteren om technieken voor te kunnen doen, dit zijn GEEN instructeurs en geven ook GEEN instructies of lessen, zij zullen zich ook strikt houden aan de aanwijzingen van de instructeurs voor hen gelden ook de regels van punt 8.9 Zij zullen alleen assisteren als A&S dit aangeeft, hebben zij hiervoor geen opdracht geleden voor hun de zelfde regels als elke andere leerling van A&S.

8.9 A&S wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, blessures, of enige andere schade veroorzakende gebeurtenis als leerlingen niet de opdrachten uitvoeren die gegeven worden door een van de A&S instructeurs, of de door A&S aangewezen persoon of personen. Mocht er toch een schade, een blessure of een ongeval ontstaan door aanwijzingen van een derde die niet door A&S is aangewezen, zal alle hieruit vloeiende schade en kosten verhaald worden op die gene die opdracht gegeven heeft of geïnstrueerd heeft, dit geld ook als de door A&S aangewezen persoon technieken onderwijs die niet van IKI of A&S zijn, tevens behouden wij ons het recht voor diegene die zich niet aan deze regels houd per direct het lidmaatschap op te zeggen.

9. Examens voor Levels in KRAV MAGA bij A&S:

9.1 Armanda & Servé zijn beide Chief Instructor bij Alert & Safe en gediplomeerd Krav Maga instructor in Israël, 2e dan krav Maga en zijn beide gecertificeerd en gelicenceerd Krav Maga instructeurs. U heeft de mogelijkheid mee te doen aan ons level systeem in Krav Maga bij A&S, als u dit wenst kunt u dit aan ons kenbaar maken. Wij zullen u dan begeleiden en trainen voor het examen. Wij zullen u aangeven of het voor u haalbaar is en u zult moeten voldoen aan de examen eisen.

9.2 Als u klaar bent voor het examen zullen wij u testen, en bij een positief resultaat zult u het certificaat van ons ontvangen.

9.3 Kosten examen en certificaat op aanvraag.

10. Huisregels:

10.1 Men dient zich aan de huisregels te houden.

•Bij calamiteiten dient men de instructies van de instructeur/BHVer op te volgen.
•De instructies van de instructeur (s) of assistent-instructeur dienen strikt te worden opgevolgd.
•Uw mobiletelefoon dient uitgeschakeld te zijn tijdens de training, tenzij u toestemming hebt van de instructeur om hem aan te hebben tijdens de trainingen.
•Het is niet toegestaan te eten in de trainingslocatie, drinken is tijdens de trainingen toegestaan.
•Het is verboden te roken in en om de trainingslocatie.
•Wij vragen u uitdrukkelijk om te zorgen voor schone NON-MARKING schoenen te dragen, schone kleren en een goede lichaamshygiëne (niet ten laatste uit respect voor uw medesporters).
•Lange haren dienen te worden samengebonden met een elastiek zonder scherpe of harde delen.
•U draagt tijdens de trainingen geen sieraden of piercings.
•Er bevinden zich geen andere personen op de vloer dan leden en zij die volgens afspraak een (proef)les volgen. Bezoekers dienen rustig op de trappen plaats te nemen.
•Oefenmaterialen worden alleen gebruikt op aanwijzing van de instructeur en worden na de training weer terug geplaatst op de daar voor bedoelde plaats.
•Tijdens de uitleg gaan we op de juiste manier zitten of staan.
•Bitje uit als je iemand aanspreekt.
•Toon respect voor je trainingspartner en leef de gedragsregels na.
•Oefenen doe je met diegene die jou uitnodigt of als partner toegewezen wordt.
•Onbedwongen agressie wordt niet getolereerd.
•Wondjes worden voor de training goed verbonden, en tijdens de training op gelopen wondjes direct laten verbinden door de instructeur. men dient de instructeur direct veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. Bv.oude blessures, hoofdpijn, misselijkheid, pijn op de borst enz. Men mag tijdens de les nooit de leslocatie verlaten zonder dit aan de instructeur mede te delen. Dit is voor uw eigen veiligheid.
•We verlaten de zaal/training pas na goedkeuring van de instructeur.

11: Alert & Safe.

11.1 Gebruik maken van het logo, naam en technieken zijn zonder toestemming van Alert & Safe is verboden.

11.2 Het is verboden om de technieken uit het curriculum van de instructeur over te schrijven, te kopiëren of te fotograferen.

11.3 Het nemen van foto’s is slechts toegestaan na toestemming van de instructeur.

11.4 Het is ten strengste verboden filmopnamen te maken van de technieken.

12: Overige:

12.1 A&S behoud zich het recht voor de trainings/les tijden aan te passen. En de leden hiervan tijdig op de hoogte te brengen.

12.2 A&S behoud zich het recht voor de Algemene voorwaarden en reglement van Alert & Safe (A&S) te wijzigen, maar zal dit indien nodig aangeven in de Algemene voorwaarden en reglement van Alert & Safe (A&S).

12.3 Een ieder de zich inschrijft bij A&S dient kennis te hebben genomen van de Algemene voorwaarden en reglement van Alert & Safe (A&S) en verklaard bij het tekenen van het inschrijfformulier/lidmaatschap van A&S akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden en reglement van Alert & Safe (A&S) en zich hieraan te houden.

Versie:10.19102016